KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT PIOTR WODA ŚWIADCZY USŁUGI WE WSZYSTKICH DZIEDZINACH PRAWA. ZAKRES USŁUG JEST INDYWIDUALNIE DOSTOSOWYWANY DO OCZEKIWAŃ I POTRZEB KLIENTÓW.

 

PRAWO CYWILNE

– sprawy o zapłatę,
– własność i ochrona własności, posiadanie i ochrona posiadania,
– zasiedzenie, służebności, eksmisje,
– sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie (błędów medycznych, szkody komunikacyjne,naruszenie dóbr osobistych),
– postępowania wieczystoksięgowe,
– sprawy spadkowe z zakresu dziedziczenia ustawowego i testamentowego,
– sprawy mieszkaniowe (ochrona praw lokatorów),
– postępowania z zakresu podziału nieruchomości,
– reprezentowanie interesów Klientów w postępowaniu egzekucyjnym.

 

PRAWO RODZINNE

– sprawy o rozwód, separację i unieważnienie małżeństwa,
– sprawy o zniesienie wspólności majątkowej małżonków,
– sprawy o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa, sprawy związane z ustaleniem pochodzenia dziecka,
– sprawy o alimenty,
– związane z ograniczeniem i pozbawieniem władzy rodzicielskiej,
– sprawy związane z wykonywaniem władzy rodzicielskiej i ustaleniem kontaktów z dziećmi,
– sprawy o ubezwłasnowolnienie,
– sprawy o przysposobienie,
– sporządzanie projektów umów majątkowych małżeńskich.

 

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

– dochodzenie roszczeń ze stosunku pracy (zaległe wynagrodzenia, odszkodowania, wydania świadectwa pracy, przywrócenia do pracy, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop),
– sprawy dotyczące mobbingu i dyskryminacji,
– dochodzenie świadczeń z ubezpieczeń społecznych,
– sporządzanie projektów umów o pracę, umów o zakazie konkurencji,
– sporządzanie projektów regulaminów i zarządzeń,
– sporządzanie pism do ZUS, KRUS oraz odwołań od decyzji tych organów do sądów ubezpieczeń społecznych,
– reprezentacja przed sądami ubezpieczeń społecznych.

 

PRAWO KARNE I KARNE SKARBOWE

– obrona podejrzanych na etapie postępowania przygotowawczego i obrona oskarżonych w postępowaniu sądowym przed wszystkimi instancjami,
– reprezentacja w czynnościach zatrzymania, przesłuchania i tymczasowego aresztowania,
– obrona w sprawach o wykroczenia,
– obrona w sprawach nieletnich,
– sporządzanie apelacji i kasacji,
– reprezentowanie w postępowaniu wykonawczym, a w szczególności spraw dotyczących: odroczenia wykonania kary, zarządzenia wykonania kary, zawieszenia wykonania kary, przerwy w wykonaniu kary, warunkowego przedterminowego zwolnienia,
– reprezentowanie w sprawach o ułaskawienie,
– reprezentowanie w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie,
– reprezentowania pokrzywdzonych w całym postępowaniu karnym.

 

PRAWO ADMINISTRACYJNE

– reprezentacja przed organami administracji publicznej I i II stopnia,
– reprezentacja przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
– sporządzanie wniosków, odwołań, skarg i zażaleń,
– doradztwo w zakresie zezwoleń, koncesji i licencji,
– pomoc prawna na etapie egzekucyjnych postępowań administracyjnych.

 

OBSŁUGA FIRM

– przygotowanie dokumentów założycielskich przedsiębiorstwa, zakładanie i rejestracja spółek,
– opiniowanie i sporządzanie projektów umów,
– dochodzenie wierzytelności, pomoc prawna na etapie postępowań egzekucyjnych,
– reprezentowanie przed organami administracji, sądami i sądami administracyjnymi,
– sprawami związanymi z likwidacją spółek, reprezentacja w postępowaniu upadłościowym i naprawczym, sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości, zgłaszanie wierzytelności do masy upadłości,
– prowadzeniem negocjacji.